Cursul are ca obiectiv familiarizarea studenţilor cu domeniile de studiu ale sociologiei şi cu perspectiva analitică specifică ştiinţelor socio-umane în general, sociologiei în particular, ca şi cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor şi modelelor teoretice de bază ale sociologiei. Prin temele abordate, cursul îşi propune să dezvolte capacitatea studenţilor de a utiliza fundamentele limbajului de specialitate şi abilităţile de a explica şi interpreta fenomenele şi procesele sociale în termeni ştiinţifici. Cursul introduce studenţii atât în perspectiva de analiză macrosocială, cât şi în perspectiva de analiză microsocială. În cadrul fiecărei teme sunt prezentate concepte şi teorii variate, aparţinând unor paradigme diferite, astfel încât studenţii să devină obişnuiţi cu natura multiparadigmatică a sociologiei. Mai mult, cursul are ca scop dezvoltarea capacităţii de a aplica în practică cunoştinţele teoretice în abordarea concretă a unor fenomene, probleme şi cazuri sociale.
Temele cuprinse în curs vor trata o problematică diversă: explicarea obiectului şi a specificului sociologiei în ansamblul ştiinţelor socio-umane şi relaţia sociologiei cu alte ştiinţe; interacțiunea socială, conceptul de „societate” şi tipuri de societăţi; conceptul de globalizare; structura socială, statusul, rolul, relaţiile şi instituţiile sociale; grupurile sociale; socializarea; conformitatea, devianţa şi controlul social; stratificarea socială; inegalităţile sociale şi discriminarea; familia; cultura; educaţia; religia; munca; viaţa economică şi viaţa politică; guvernarea, puterea politică, războiul şi terorismul; comportamentul colectiv şi mişcările sociale; schimbarea socială.Disciplina tratează aspectele care decurg din utilizarea unor tehnici de măsurare a fenomenelor sociale; modul in care aceste date trebuie exprimate, prelucrate, analizate.
Sunt abordate atât elemente de statistică descriptivă, referitoare la variabile, tipuri de variabile şi indicatori statistici de bază cât şi de statistică inferenţială, referitoare la populaţii, eşantioane, principalele teste de semnificaţie statistică şi analiza de varianţă.
Sunt prezentate metode cantitative pentru evaluarea tendinţelor statistice şi de luarea deciziei pe baza informaţiilor de tip statistic. De asemenea, sunt prezentate modalităţile de interpretare a datelor şi rezultatelor statistice.

Cursul reprezintă o introducere în redactarea lucrărilor ştiinţifice în domeniul ştiinţelor sociale şi îşi propune exersarea abilităţilor de redactare a diferitelor tipuri de lucrări din acest domeniu. Încadrarea principalelor elemente ale unui stil ştiinţific şi a termenilor de specialitate într-un stil personalizat de compunere şi exprimare scrisă necesită atât însuşirea unor norme generale cât şi exersarea diferitelor tipuri de lucrări, de aceea accentul este plasat asupra activităţilor practice (lucru individual, discutarea lucrărilor şi îmbunătăţirea modalităţilor de exprimare şi structurare a informaţiei, documentare etc.)
Cursul are ca scop fundamental cunoaşterea şi înţelegerea de către studenţi a principalelor perspective teoretice, modele, metode şi tehnici din asistenţa socială. Cursul propune înţelegerea şi aprofundarea conceptelor specifice asistenţei sociale, ca şi a importanţei fundamentării teoretice a sistemelor de asistenţă socială. O parte consistentă a tematicii cursului pune accentul pe cunoaşterea şi însuşirea teoriilor şi modelelor dezvoltate în şi pentru asistenţa socială, dar şi a teoriilor „de orientare”, ca şi pe înţelegerea mecanismelor care au dus la dezvoltarea acestor teorii. Cea de-a doua parte a cursului este axată pe înţelegerea şi formarea abilităţilor de utilizare a metodologiei specifice domeniului asistenţei sociale. De aceea, prin abordarea unor teme specifice, cursul îşi propune dezvoltarea capacităţii de a utiliza concepte teoretice, de a interpreta teoretic fenomene sociale şi de a aplica în practică, în abordarea concretă a unor probleme şi cazuri sociale, cunoştinţele teoretice, diferitele modele ale practicii din asistenţa socială, ca şi metodele şi tehnicile consacrate în domeniu.